Põhikiri

VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING

Põhikiri

  1. Üldsätted.

1.1. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing (edaspidi nimetatud ühing) on Võru maakonnas elavaid, töötavaid ja õppivaid inimesi – vaegkuuljaid – ühendav ja abistav mittetulundusühing. Ühing on isikiute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu ametlik lühend on VVKÜ.

1.3. Ühingu inglisekeelne nimetus on : The Võrumaa Association of the Hard of Hearing.

1.4. Ühing kuulub Eesti Vaegkuuljate Liidu struktuuri.

1.5. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, iseseisva bilansi, pitsati ja sümboolikaga.

1.6. Ühingul on õigus omada pangakontosid Eesti Vabariigis ja välisriikides asuvates pankades nii Eesti Vabariigis kehtivas kui ka välisvaluutas.

1.7. Ühingu ja juhatuse asukohaks on Võru linn, Eesti Vabariik.

1.8. Ühing juhindub oma tegevusest Eesti Vabariigi Põhiseadusest, üldtunnustatud rahvusvahelistest õigusnormidest, mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.9. Ühing on asutatud määramata ajaks.

1.10. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

  1. Ühingu tegevuse eesmärgid

2.1. Vaegkuuljate ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks vaegkuuljate probleemide väljaselgitamisel, avalikustamisele ja lahendamsiele kaasaaitamine.

2.2. Vaegkuulate huvide kaitsmine riiklikes ja kohalikes võimu- valitsemisorganites.

2.3. Koostöös erinevate asutustega – omavalitsusorganid, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutused jt – vaegkuuljate probleemide lahendamisele ja vaegkuuljate integreerimisele tavaühiskonda kaasaaitamine, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust.

2.4. Vaegkuuljate aktiviseerimine kuulmispuudega toimetulekuks – loengute, teabepäevade, seminaride, kursuste, nõustamiste, laagrite ja teiste tuluürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.5. Heategevuslike ürituste, näituste, korjanduste, laagrite ja teiste tuluürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.6. Vaegkuuljate harrastus- ja ühistegevuse korraldamine.

2.7. Sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate asutuste, ühingute, seltside, kodade ning liitude jt. Ühingu tegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides.

  1. Ühingu liikmed, õigused ja kohustused.

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidililised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ja tasuvad iga-aastast liikmemaksu.

3.2. Ühingusse peab kuuluma vähemalt kaks liiget.

3.3. Ühingu liikmeteks võivad olla Võru maakonnas elavad, töötavad ja õppivad vähemalt viieteistkümneaastased kuulmispuudega isikud, nende perekonnaliikmed ja teised ühingust tööst huvitatud füüsilised isikud nende kirjaliku avalduse alusel.

3.4. Ühingu liimeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.5. Ühingu liikmeks astumisel tasuvad ühingu liikmed sisseastumismaksu. Liikmemaksu on ühingu liikmed kohustatud maksma kord aastas, soovitavalt ühingu üldkoosolekul.

3.6 Ühingu liikmest väljaastumine toimub väljaastuja kirjaliku avalduse alusel.

3.7. Ühingu liikmest väljaarvamine toimub ühingu juhatuse otsuse alusel kui

3.7.1. ühingu liige on oluliselt kahjustanud ühingut moraalselt või materiaalselt;

3.7.2. ühingu liige ei austa põhikirja tingimusi või ei täida ühingu juhatuse ja ühingu üldkoosoleku põhikirjast tulenevaid otsuseid;

3.7.3. ühingu liige on jätnud tasumata liikmemaksu, eirates seda kahel üksteisele järgneval aastal;

3.7.4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

3.8. Ühingu liikmest väljaarvamise otsust peab toetama vähemalt 2/3 ühingu juhatuse liikmetest. Väljaarvatud ühingu liikmetele saadab ühingu juhatus kirjaliku väljavõtte otsusest viieteistkümne tööpäeva jooksul alates väljaarvamise otsuse tegemise kuupäevast. Otsuses peab olema ära näidatud ühingust väljaarvamise põhjus. Ühingu otsuse peale võib väljaarvatud ühingu liige esitada vastulause ühe kuu jooksul ühingu üldkoosolekule ühingu juhatuse kaudu arvates vastava otsuse kättesaamisest. Ühingu üldkoosoleku otsus on lõplik.

3.9 Ühingu liikmel on õigus:

3.9.1. Osaleda kõikidel ühingu üritustel kaasaaitajana, osalejana ning külalisena;

3.9.2. Valida ja olla valitud ühingu juhatusse, revisjoni ja teistesse komisjonidesse. Valitud liikme vanuse alammäär on kakskümmend aastat;

3.9.3. Võtta osa ühingu tegevust puudutavate küsimuste arutamisest ja otsustamisest. Teha täiendusi ja ettepanekuid.

3.10. Ühingu liikmed on kohustatud:

3.10.1. Täitma ühingu põhikirja nõudeid, ühingu üldkoosoleku ja ühingu juhatuse otsuseid.

3.10.2. Täitma ühingu juhatuse poolt võetud kohustusi.

3.10.3. Tasuma ühingu liikmemaksu määratud tähtajaks.

  1. Ühingu juhtimine.

4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on ühingu üldkoosolek, mis viiakse läbi vähemalt üks kord aastas.

4.2. Ühingu üldkoosoleku juhtimiseks valitakse koosoleku alguses juhtorgan, kuhu kuuluvad kaks ühingu liiget- üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

4.3. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1. Ühingu põhikirja vastuvõtmine, kinnitamine, muutmine, täiendamine;

4.3.2. Ühingu eesmärgi muutmine, täiendamine;

4.3.3. Ühingu astumine teiste mittetulundusühingute liikmeks;

4.3.4. Ühingu juhatuse, revisjoni (reverendi) valmine kaheks aastaks ja tagasikutsumine;

4.3.5. Ühingu volinike valimine vabariikliku organisatsiooni üldkogule;

4.3.6. Ühingu volinike valmimine teiste ühingute, seltside, kodade ja liitude koosolekutele;

4.3.7. Ühingu aastaaruannete läbivaatamine ja kinnitamine;

4.3.8. Ühingu eelarvete läbivaatamine ja kinnitamine;

4.3.9. Ühingu tegevuse jagunemine, ühinemine või lõpetamine.

4.4. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus. Ühingu koosoleku toimumisest teatatakse ühingu liikmetele üks nädal ette. Hääletamine ühingu üldkoosolekul toimub lihthäälteenamusega. Ühingu põhikirja muutmiseks on vaja 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek.

4.5. Kui ühing üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma ühingu liikmete vähese osavõtu tõttu, kutsub ühingu juhatus üldkoosoleku selle samapäevakorra kokku teistkordselt (ühe tunni jooksul). Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust.

4.6. Ühingu tegevuse muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 koosolekul osalenud ühingu liikmetest. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.7. Ühingu üldkoosolekute vahelisel perioodil on täitevorganiks kaheks aastaks valitud ühingu juhatus, kus on kaks kuni viis ühingu liiget, vastavalt ühingu liikmeskonna arvule.

4.8. Ühingu juhatus:

4.8.1. Ühingu juhatus on ühingu alaliselt tegutsev organ:

4.8.1.1. Ühingu juhatuse volitatud (valitud) liikmed valivad oma keskselt juhatuse esimehe.

4.8.2. Ühingu juhatus esindab ühingut kollegiaalselt kõigis õigustoimingutes;

4.8.3. Ühingu juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks ühingu juhatuse esimehe hääl;

4.8.4. Ühingu juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu luhatuse liikmed;

4.8.5. Ühingu juhatus jaotab kohustused ühingu liikmete vahel;

4.8.6. Ühingu juhatus võib moodustada komisjone põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

4.8.7. Ühingu juhatus võib eelarve piires tööle võtta palgalisi töötajaid ühingu juhatuse poolt antud ülesannete täitmiseks;

4.8.8. Ühingu juhatus korraldab ühingu likvideerimisega seonduvad küsimused.

4.9. Ühingu juhatuse esimees:

4.9.1. Juhatab ühingu koosolekuid;

4.9.2. Juhib ja koordineerib ühingu tööd vastavalt põhikirjale ning ühingu üldkoosoleku ja ühingu juhatuse otsustele;

4.9.3. Tegutseb ühingu nimel ilma volikirjata, esindab ühingut kõikides asutustes kõigi õigustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;

4.9.4. Omab ühingu nimel allkirjaõigust;

4.9.5. Annab volitusi;

4.9.6. Käsutab vastavalt põhikirjale ühingu käsutuses, kasutuses ja omanduses olevat vara ja vahendeid;

4.9.7. Avab ja suleb panga- ja muid kontosid;

4.9.8. Sõlmib ühingu nimel lepinguid;

4.9.9. Annab ühingu nimel lepinguid;

4.9.10. Esimehe äraolekul asendab teda asetäitja või volitatud ühingu juhatuse liige.

4.10. Ühingu juhatuse liikmed vastutavad seaduste ja põhikirja nõuete rikkumisega ühingule tekiktatud kahju eest solidaarselt.

4.11. Ühing ei kanna varalist vastutust ühingu liikmete varaliste kohustuste eest ja ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest. Ühing vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga.

  1. Ühingu vahendid

5.1. Ühingu omandis võib olla vallas- ja kinnisvara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

5.2. ühingu vahendistest moodustavad:

5.2.1. Sisseastumise ja liimemaksudest;

5.2.2. Vabatahtlikest maksudest ja annetusest;

5.2.3. Muudest riigi õigusaktidega ettenähtud eraldistest;

5.2.4. Vallas- ja kinnisvarast;

5.2.5. Muust majandustegevusega saadavast tulust;

5.2.6. Ühingule kuuluva ja ühingu valduses oleva vara kasutamisest saadavast tulust.

5.3. Ühing kasutab talle kuuluvat vara ja vahendeid vastavalt põhikirjale. Ühingule sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt eraldaja nõudmisele.

5.4. Ühing korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele, tagab ettenähtud maksed ja aruande ja tegevusaruande ning esitab aruandeid ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutatavad alla kõik ühingu juhatuse liikmed.

  1. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine korraldatakse vastavalt seadustes sätestatud korrale.

6.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Mittetulundusühingu Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu põhikirja parandused on vastu võetud ja kinnitatud üldkoosolekul 22. november 2007.a. päevakorrapunktide 1 ja 2 alusel.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu esimees Johannes Siidra